Дасхал 1

Таараха дүрим баримталан, удаадахи үгэнүүдые хүсэлдүүлжэ бэшэгты.


1) Хүүгэдт...үгэбэ а) -өө
б) -эй
в) -ээ
2) Түлхюур...гээбэ а) -өө
б) -эй
в) -ээ
3) Ажалаа дүүрг... а) -өө
б) -эй
в) -ээ
4) Гэрт... болобо а) -өө
б) -эй
в) -ээ
5) Түрг...р ерэбэ а) -өө
б) -эй
в) -ээ
6) Сэдьхэл...зугаа а) -өө
б) -эй
в) -ээ
7) Бэлиг... харуулаа а) -өө
б) -эй
в) -ээ
8) Гэр...түлхюур а) -өө
б) -эй
в) -ээ
9) Намтай гүйг... а) -өө
б) -эй
в) -ээ
10) Гэр... бариба а) -өө
б) -эй
в) -ээ
11) Үгэгүйг...р дүүргээ а) -өө
б) -эй
в) -ээ
12) Сэдьхэл... хүдэлгэбэ а) -өө
б) -эй
в) -ээ