Дасхал 1

Эдэ үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты.


1) Б... лаха а) уй
б) үй
2) г... хэн а) уй
б) үй
3) т... мэр а) уй
б) үй
4) ... лаан а) уй
б) үй
5) з... дөөл а) уй
б) үй
6) г... раншан а) уй
б) үй
7) х... хэр а) уй
б) үй
8)... тан а) уй
б) үй