Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо өө, ээ табигты.


а) Үрхр ороһон наран туяагаа үгэг,
Үүдр ороһон үбгэд юрлөө үгэг.
б) Үнэнһ — туһа, үнеэнһ — тоһон.
в) Үнэн юумэн үнрөө, үнэгэн малгай үһрөө.