Дасхал 1

Аялгануудые зүб бэшэхэ дүрим баримталан, сэгүүдэй орондо өө-ээ аялгануудые табигты.


Үүдр оробо. Үхибүүдр олон. Хүүгэдт асарба. Шүлэг сээжэлдэбэ. Дүримүүд дабтаба. Бүдр оёбо. Сэбэрээр бэшүүл. Ажабайдал үргэлжэлһр. Хүл гэмтэбэ. Харгын хүтэлнүүдр. Хүзүүг ганхуулаа. Моридой түбэрн. Шүд угааба. Үхэрнүүд бэлшээгты. Юрөөл уншаба.