Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо ии, ы аялгануудай али нэгые тааруулан табигты.


1) Хэрмэн модоной хүнд... соо хоргодобо. а) ы
б) ии
2) Һургуул...н шэнэ байшан харагдана. а) ы
б) ии
3) Үбэл эртээр харанх... болошоно. а) ы
б) ии