Дасхал 1

Үгэ соо ъ, ь хоёрой али нэгые хэзээ бэшэдэг бэ?

Жэшээнь: съезд, подьезд, эрье, бурьюулха г.м.

1) гансал түрүүшын үедэ;
2) хатуу хашалганай хойно йотированна аялганай аминдаа үгүүлэгдэхэдэ;
3) үгын алишье хубида;
4) зөөлэн хашалганай хойно йотированна аялганай аминдаа үгүүлэгдэхэдэ.