Дасхал 1

Оньһон үгэнүүдые уншаад, дифтонгнуудтай үгэнүүдые илгагты.

Арад зоноймнай хүсэниинь —
Аха дүүгэй барисаанһаа.
Холо газарай харгыда
Хүлэгэй һайниие мэдэхэ.
Хүлһэ гаргангүй ажал хэдэггүй,
Хүдэһэ хайшалангүй дэгэл оёдоггүй.