Дасхал 1

Дорохи асуултада зүб харюу тааруулаагты.


1) Хэлэлгэ юунһээ бүридэнэб? а) үгэ, абяанһаа
б) абяа, үзэгһөө
2) Үгэнүүд юунүүдһээ бүридэнэб? а) үгэ, абяанһаа
б) абяа, үзэгһөө