Дасхал 1

Энэ үгын фонетическэ шүүлбэри хэгты.

Жэшээнь:
Үеын тоо Үзэгэй тоо Абяанай тоо
бүргэд 2 6 6
Үзэг Абяан Шэнжэ
б [б] хаш., хонг., хат.
ү [ү] аялг., түрг., эмэ г.м.
Хэрэглэхэ тобшолол: хаш., аялг., хонг., бүд., зөөл., хат., түрг., удаан, эрэ, эмэ, эрсэ.


Үеын тооҮзэгэй тооАбяанай тоо
ёохор
Үзэг Абяан Шэнжэ