Дасхал 1

Олон удхатай үгэнүүдэй паара ологты.

1) бүд бүһэ – утаһан бүһэ
2) арһа үнгэ – ара үнгэ
3) хилэн хүбөө — тайгын хүбөө
4) хормой шууха — хадын хормой