Дасхал 1

Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ заагты.


1) дэгэлэй нюур а) сэхэ
б) шэлжэһэн
2) мүнгэн хутага а) сэхэ
б) шэлжэһэн
3) туруутай дэгэл а) сэхэ
б) шэлжэһэн
4) булган нюдарга а) сэхэ
б) шэлжэһэн
5) тарбаган дотор а) сэхэ
б) шэлжэһэн
6) нариихан тууза а) сэхэ
б) шэлжэһэн