Дасхал 1

Омонимуудые хубаагты.


1) бэлэг бариха, шубуу бариха а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
2) адуунай далан, далан түхэриг а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
3) буруу харюу, үхэрэй буруу а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
4) һонин туужа, хонёо туужа а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
5) үхэр буу, үндэрһөө буу а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
6) түмэр хайша, хайша хэрэг а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд
б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд