Дасхал 1

Эдэ синонимууд юу тэмдэглэнэб?

Һанаха - бодохо, гүйхэ - харайха, асууха - һураха, түүхэ - суглуулха, туһалха - абарха, хэлэхэ - дуугарха.

1) юумэ
2) үйлэ
3) шанар