Дасхал 1

Антонимуудай паара ологты.


1) эртэ үедэ а) буруу
б) газаа
в) мүнөө
г) зүүн
д) дулаа
2) нара зүб а) буруу
б) газаа
в) мүнөө
г) зүүн
д) дулаа
3) гэрэй досоо а) буруу
б) газаа
в) мүнөө
г) зүүн
д) дулаа
4) һэрюу оруулха а) буруу
б) газаа
в) мүнөө
г) зүүн
д) дулаа
5) баруун тала а) буруу
б) газаа
в) мүнөө
г) зүүн
д) дулаа