Дасхал 1

Текст уншаад, һэеы гэр юундэ үргэнөөр хэрэглэдэг байһые харуулһан үгэнүүдые оложо илгагты.

Һэеы гэр хадаа Европо болон Ази түбинүүдтэ ажаһуудаг нүүдэл байдалтай малшадай мүнөө хүрэтэр хэрэглэдэг гэр байра болоно гэжэ тэмдэглэлтэй. Юундэ иимэ үргэнөөр хэрэглэгдэхэ болоо юм гэхэдэ, тэрэ байгуулга болон түхэл хэлбэриингээ талаар, мүн үүргэ шэнжынгээ талаар онсо өөрсэ үлүү һайн байна бшуу. Нэгэдэхеэр, энэмнай хабсарха, задалхада юрын байхаһаа гадна, хэмжээгээрээ бага, зөөдэлдэ хүнгэн, шанга һалхиндашье тогтууритай, хүр саһандашье дарагдахагүй, дулаагаа табисагүй, бэхи бүхэ байдаг юм. Хоёрдохёор, жэлэй дүрбэн сагта болон сагай ямаршье уларилда таарамжатай, хаанашье хэрэглэхэдэ зохид, багтаамжа ехэтэй, досоонь уужам, түхеэрэлгэ хэрэгсэлнүүдынь бата бэхи байдаг.