Дасхал 1

Абтаһан үгэнүүдэй һүүлшын аялганиие тааруулагты.


1) арф..., бригад…, фабрик…, яблок..., алгебр… а) -о
б) -а
в) -э
2) почт..., кофт..., винтовк..., щетк..., столов… а) -о
б) -а
в) -э
3) антенн..., юбк..., брынз..., реп..., техник..., поэм… а) -о
б) -а
в) -э