Дасхал 1

Хуряамжалагдаһан нэмэмэл ород үгэнүүд ямар хубинуудһаа бүридэнэб?


1) РТР, США, КВН а) эхин үеһөө
б) үзэгүүдһээ
в) эхин үе ба бүхэли үгэһөө
2) завуч, физрук, колхоз а) эхин үеһөө
б) үзэгүүдһээ
в) эхин үе ба бүхэли үгэһөө
3) самолет, спортзал а) эхин үеһөө
б) үзэгүүдһээ
в) эхин үе ба бүхэли үгэһөө