Дасхал 1

Буряад дэгэлнүүдэй илгааень элирүүлэгты.


1) хурьган дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
2) хүдэһэн дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
3) нэхы дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
4) һарьмай дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
5) даалин тэрлиг а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
6) хүбэнтэй дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
7) унаган дотортой а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй
8) сээжэ дэгэл а) зунай
б) хабар, намарай
в) үбэлэй

123