Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүдые уншаад, энгэрэй үнгэнүүдые тэмдэглэһэн үгэнүүдые илгагты.

Бүһэтэй хүнэй дэгэлдэ энгэрыень дахуулан газаа талаһаань гурбан үнгын хоргой байдаг. Энгэрэй тон дээдэ талын һаруул үнгэтэй хоргой сагаалса гэжэ нэрэтэй, тэрэнэй хүхэ үнгэ тэнгэриин үнгэтэй сасуулмаар, дундахи хара үнгэнь эхэ дэлхэйе тэмдэглэнэ, доодо талын улаан үнгэнь хүнэй зүрхэ сэдьхэлэй могойлиг, тахяалиг, гахайлиг гурбан хорото һанаае һуга доогуураа хойшонь гаргана гэһэн удхатай.