Дасхал 1

Мэдүүлэл соо нютаг үгэнүүдые оложо илгагты.

Хүлэрхэдөө шанага шанагаар
Хүрэнгэеэ шудхажархёод,
Талын дунда таабайд шэнгеэр
Табхайлдажа һуудагууд – фермын үхибүүд.


12