Дасхал 1

Үгтэһэн нютаг үгэнүүдэй литературна үгэ тааруулагты.


1) зуруул а) гэшхүүр
б) шиирэ
в) хүгшэн эжы
г) хүнэг
д) үбгэн аба
2) дамжуур а) гэшхүүр
б) шиирэ
в) хүгшэн эжы
г) хүнэг
д) үбгэн аба
3) таабай а) гэшхүүр
б) шиирэ
в) хүгшэн эжы
г) хүнэг
д) үбгэн аба
4) тээбии а) гэшхүүр
б) шиирэ
в) хүгшэн эжы
г) хүнэг
д) үбгэн аба
5) зантуу а) гэшхүүр
б) шиирэ
в) хүгшэн эжы
г) хүнэг
д) үбгэн аба