Дасхал 1

Текст сооһоо эмшэнэй мэргэжэлтэдэй үгэнүүдые илгагты.

Энэ врач больницада ороһон лэ хүн бүхэниие өөрөө шэнжэлжэ үзэдэг, өөрынгөө стационарайнгаа зониие хэн ямар үбшэнтэйб, ямар арга эмшэлгэ хэхэб гэжэ өөртөө тусгаарлан ябадаг. Тэрэ Буряад республикын элүүр энхын зургаанай гурбадахи больницада ахамад врачаар хүдэлнэ. Абажа ябаһан мэргэжэлээ үе үе болоод лэ дээшэлүүлжэ ябадаг зантай. Оло дахин ординатура болон мэргэжэл дээшэлүүлгын газарта һураһан. Тэрэнэй даажа байһан больницада шэнэ, шэнэ кабинедүүд: зүүгээр аргалдаг терапи, велоэргаметриин гэхэ мэтэ арганууд эмхидхэгдэнхэй. Медицинын эрдэмэй кандидат Тагаев Алжирай бүхы педиатрическа албаниие сүмөөрнь шэнээр эмхидхэжэ ерээ (С.Ангабаев).