Дасхал 1

Буряад үгэнүүдые хэрэглэлээрнь илгагты.


1) эмгэй, таабай, һуулга, халхай, шагаабари; а) ниитэ
б) нютаг
в) мэргэжэлтэдэй
2) суглаан, ажал, саг, жэл, газар; а) ниитэ
б) нютаг
в) мэргэжэлтэдэй
3) эсхэхэ, зүйхэ, тоншохо, багша, хатарха. а) ниитэ
б) нютаг
в) мэргэжэлтэдэй