Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүдые ямар фразеологизмуудаар һэлгэжэ болохоб? Тааруулан табигты.


1) номгон, даруу а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
2) хэрэлдэхэ, эбээ таһарха а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
3) хулгайша а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
4) хүшэр хүндые үзэһэн а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
5) һонор, хурса а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
6) үлүү үгэ хэлэхэ а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
7) дуугай байха а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
8) унтаха а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
9) зөөлэн зантай а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан
10) сүлөө, забгүй а) Ута гартай
б) Унаһан малгайгаа абангүй
в) Хэбтэһэн хони бодхоохогүй
г) Халбагаа хахарха
д) Аманай алдуури
е) Халуун шулуу долёоһон
ж) Амандаа уһа балгаха
з) Улхархайгаа бусалгаха
и) Эльгэ нимгэтэй
й) Нюдэндөө галтайхан