Дасхал 1

Түрэл үгэнүүдые гаргаһан анхан һууриие үгэнүүдэй үндэһэн гэдэг. Ямар бүлэг үгэнүүд анхан һууритайб гэжэ элирүүлэгты.

1) зуралгада, уһабхи, харалгада;
2) зохёолшоной, санашадайшье, гэртэхинэйнгээ;
3) адуунһаа, үбһэндэшье, газартамнай.