Дасхал 1

Ямар мэдүүлэл соо гараһан һууритай үгэнүүд байнаб?

1) Үхибүүн мүлхихэдэнэ.
2) Батын мүлхихэдэ, нохойнууд хусаба.
3) Хүбүүмнай гэр соогуураа ябахададаг болоо.
4) Гэртээ ябахадамнай, орой болошоһон байба.
5) Моринойнгоо гэр тээшээ хурдан хатархадань, бидэ баярлабабди.
6) Тэрэнэй морин хатархадана.

12