Дасхал 1

Илгаатай үгэнүүдтэ таараха схемэ шэлэгты.

Наранай[1] орохоһоо[2] хоёр саг урид – үдэшын[3] зургаан саг багта – тэдэнэр Үдэ голой эрьедэ[4] , анхан оло дахин загаһашалан[5] хоноһон газартаа[6] хүрэжэ[7] ерэбэд.

һуури + залгабари + залгалта:
һуури + залгалта:
һуури + залгалта+ залгалта:
һуури + залгабари + залгабари + залгалта: