Дасхал 1

* орондо таараха залгалтануудые табигты.


Түүдэг гэрэл тэдэниие хүреэлэн байһан бүдүүн томо нарһа һүн харанхы соо үльгэр түүх баатарнууд номоо дэлеэд байһандал, эндэ тэндэһээнь бархайлдана.