Дасхал 1

Үзэг абяан хоёрой хоорондохи илгаае тодоруулагты.


1) үзэг а) хэлэнэбди, дууланабди
б) бэшэнэбди, харанабди
2) абяан а) хэлэнэбди, дууланабди
б) бэшэнэбди, харанабди