Дасхал 1

Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые ологты.

Тэбэг сохилго. Хоёр хүн тэбэг сохижо наададаг. Тэбэг гээшэ бүд соо орёожо уяһан багашаг һонгинын тухай хайр шулуун юм.