Дасхал 1

Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүд ямар асуудалда харюусанаб?


1) ангуушан а) хэн?
б) юун?
2) морин а) хэн?
б) юун?
3) модон а) хэн?
б) юун?
4) унаган а) хэн?
б) юун?
5) гүрөөһэн а) хэн?
б) юун?
6) малшан а) хэн?
б) юун?
7) батаганаан а) хэн?
б) юун?
8) сэсэг а) хэн?
б) юун?
9) загаһан а) хэн?
б) юун?
10) уляаһан а) хэн?
б) юун?
11) загаһашан а) хэн?
б) юун?
12) инзаган а) хэн?
б) юун?