Дасхал 1

Хүниие нэрлэһэн юумэнэй нэрэнүүдые илгагты.

Айлшадые угтажа, морииень абажа, гэртээ урижа "хүндэлхэ", "сайлуулха" зуураа, дуугаралсажа наадаха, бэлэг бариха. Эжыгээ зүүн тээгээ, айлшанаа баруун ханадаа жабдан дээрэ һуулгаха.