Дасхал 1

Тусхайта юумэнэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Түмэр зэмсэгтэ үе сагта Байгал шадар ажаһуудаг зон мал ажал эрхилдэг байһан.
2) Түб Азиин бусад арадуудта адли, гол түлэб армаг болгогдожо холбогдоһон гэр байрануудтай болоһон юм.
3) Һэеы гэрнүүд мүнөө хүрэтэрөө хэрэглэгдэдэг.