Дасхал 1

Тусхайта болон жиирэй юумэнэй нэрэнүүд юу тэмдэглэдэг бэ гэжэ заагты.


1) нэгэ янзын олон юумэ а) жиирэй
б) тусхайта
2) нэгэ юумэ тэмдэглэнэ а) жиирэй
б) тусхайта