Дасхал 1

Ямар падежэй залгалтануудые абаһан юумэнэй нэрэнүүд бэ? Тааруулан табигты.


1) һүниин, гарай, абын, зоной а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
2) Дулмые, хониие, газарые, харгые а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
3) нютагһаа, аршаанһаа, ахаһаа, одонһоо а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
4) сай, нюдэн, һара, уһан а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
5) жэлтэй, номтой, Бадматай, дүүтэй а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
6) малда, ондо, зундаа, дүүдэ а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
7) шүдөөр, уһаар, тэргээр, ухаагаар а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.