Дасхал 1

Падежнүүдэй залгалтануудые зүб тааруулан табигты.


1) -ые ( -гые, -иие, -е) а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
2) -да, -до, -дэ, -та, -то, -тэ а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
3) -аар, -оор, -ээр, -өөр, -гаар, -гоор, -гээр, -гөөр а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
4) -һаа, -һээ, -һоо, -гһаа, -гһээ, -гһоо а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
5) -ай, -эй, -ой, ( -гай), -ын ( -иин, -н) а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
6) -тай, -той, -тэй а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
7) залгалтагүй а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.