Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь өөртэ хамаадалай үйлын падеждэ байнаб?

1) Газаахи [модоёо] уһалагты.
2) Хүүгэдтээ [ном] тарааба.
3) [Аха] [захатанаа] хүндэлжэ ябая.
4) [Номоо] һайнаар үзэхэ хэрэгтэй.