Дасхал 1

Энэ текст соо үйлын падежэй залгалта абаһан үгэнүүдые илгагты.

Уужам Буряад орондо уг үндэһэнэйнгөө ёһо заншалнуудые, эрдэм ухаае һэргээжэ, түүхын ябаса соо гол удха, шанарайнь түлхисэ болгон үлөөхэ зорилготойгоор наһанай илгаае оройдоо абангүйгөөр үндэһэн хуушан монгол бэшэгтээ зониие һургаха гэһэн бодол минии толгойе ходо эзэлжэ байгаа юм.