Дасхал 1

Хамаанай, үйлын, зэбсэгэй падежнүүдэй залгалтануудтай үгэнүүдые илгагты.

Үнэгэнэй арһан малгай гартаа бариһан Намдаг баян Жалмые харан байба. Даримын шэхэнэй ойро туйбын тобшо ялалзана. Жаахан мүнгөөр хэһэн гуутай хүн Доржын урда ерэбэ.