Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо таараха үгэнүүдые табигты.


1) Банзарай Доржо а) ... — Буряадай түрүүшын эрдэмтэн.
б) 1945 ондо ... дүүрэһэн байна.
в) ... — дэлхэйн эгээл гүнзэгы далай юм.
2) Байгал далай а) ... — Буряадай түрүүшын эрдэмтэн.
б) 1945 ондо ... дүүрэһэн байна.
в) ... — дэлхэйн эгээл гүнзэгы далай юм.
3) Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн а) ... — Буряадай түрүүшын эрдэмтэн.
б) 1945 ондо ... дүүрэһэн байна.
в) ... — дэлхэйн эгээл гүнзэгы далай юм.