Дасхал 1

Мэдүүлэл соо нюурта хамаадалай залгалтануудтай юумэнэй нэрэнүүд бии гү? Зүб харюу ологты.


1) Анха урданһаа арад зоноймнай дунда заатагүй дэлгэрһэн наадануудай нэгэн — шагай наадан болоно. а) бии
б) үгы
2) Үбэлэй ута һүни саг эльгээхэ наадамнай шагай болодог бэлэй. а) бии
б) үгы
3) Эндэшни нэн түрүүн һанаамнай һүбэлгэн байха ушартай. а) бии
б) үгы
4) Нэгэниинь зурааша, нүгөөдэнь дууша байшахада, ехэл һонирхохош. а) бии
б) үгы
5) Хэрмэн барбагар һүүлээ дээрэ үргэн тамардаг юм. а) бии
б) үгы