Дасхал 1

Нюурта хамаадалай залгалтануудые тааруулагты.


1) -ынь (-гынь, -иинь, -нь) а) нэгэдэхи нюур
б) хоёрдохи нюур
в) гурбадахи нюур
2) -мни (-м, -ни), -мнай (-най) а) нэгэдэхи нюур
б) хоёрдохи нюур
в) гурбадахи нюур
3) -шни (-тнай) а) нэгэдэхи нюур
б) хоёрдохи нюур
в) гурбадахи нюур