Дасхал 1

Юумэнэй нэрэнүүдые хамаадалнуудта тааруулагты.


1) Дашаяа а) нюурта
б) өөртэ
2) аршаамнай а) нюурта
б) өөртэ
3) бэеэ а) нюурта
б) өөртэ
4) хотошни а) нюурта
б) өөртэ
5) эдеэнтнай а) нюурта
б) өөртэ
6) танилһаан а) нюурта
б) өөртэ
7) бэемни а) нюурта
б) өөртэ
8) үдэрынь а) нюурта
б) өөртэ