Дасхал 1

Ямар мэдүүлэл соо залгалта буруу бэшэгдэнхэйб?

1) Сагаалган хадаа хүн бүхэнэй нэгэ наһа нэмэһэнээ баяр гэжэ тоологдоно.
2) Шэнын нэгэнэй үглөөгүүр эртэ үүрээр бодожо, газаа гаража, холые харадаг.