Дасхал 1

Юумэнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Хашан мориндо харгы холо.
2) Булад зоригтой, шулуун зүрхэтэй зон разведчигүүд гээшэ.
3) Түмэр хүрзөөр малтаһан дээрэ байба.
4) Үргэн талаар хони мал бэлшэнэ.