Дасхал 1

Юумэнэй нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Ши Москва ошохо болобош.
2) Хүхэ үбһэнэй хурса һайхан үнэр анхилна.
3) Тэрэнь набтар бэшэ, харин үндэр байба.