Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Дээдэ-Үдэ (мүнөөнэй Улаан-Үдэ) Шэтэ хоёрой хоорондо урда сагта улаагай үртөөнүүд[1] байгуулагдаһан юм. Тиимэ нэгэ үртөө Яруунын[2] аймагай Тайлууд[3] тосхоной Эгэтын голой эрьеын[4] хушуун дээрэ байгаа бэлэй.

а)
Юумэнэй нэрэ:
б)
анхан һуури:
гараһан һуури:
в)
хүн:
хүн бэшэ:
г)
тусхайта:
жиирэй:
д)
нэгэнэй тоо:
олоной тоо:
е) Падежнүүд:
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
ж) Хамаадал:
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн:
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: