Дасхал 1

Тэмдэгэй нэрэнүүдтэ юумэнэй нэрэ тааруулан табигты.


1) харахан а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
2) хүйтэн а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
3) сэбэр а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
4) залуу а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
5) үргэн а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
6) түргөөр а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана
7) шара а) үбэл
б) набшаһан
в) харгы
г) мойһон
д) уһан
е) хүн
ж) ябана