Дасхал 1

Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүд ямар хэлэлгын хубиһаа гарааб?


1) дэлгэмэл, хайлама, удархай, будамал а) юумэнэй нэрэнүүдһээ
б) үйлэ үгэнүүдһээ
2) хатарша, модото, ажалша, шүүһэлиг а) юумэнэй нэрэнүүдһээ
б) үйлэ үгэнүүдһээ
3) үргэмэл, ядаруу, шааяма, шуурхай а) юумэнэй нэрэнүүдһээ
б) үйлэ үгэнүүдһээ
4) бэшэмэл, бутархай, шатаама, хэтэрхэй а) юумэнэй нэрэнүүдһээ
б) үйлэ үгэнүүдһээ
5) ургыта, намаалиг, зугааша, уһата а) юумэнэй нэрэнүүдһээ
б) үйлэ үгэнүүдһээ