Дасхал 1

Анхан ба гараһан тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты.


1) саһабхи а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
2) эрэлхэг а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
3) сэсэн а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
4) шуран а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
5) үгэнсэр а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
6) дууша а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
7) хурса а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
8) улаан а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
9) гэртэхи а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
10) домогтой а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
11) дулаан а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд
12) жэнсэ а) анхан тэмдэгэй нэрэнүүд
б) гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд